Certificate

x6
x4
x3
x2
r2
x1
x7
r3
r5
r4
r6
x5
c2
c3
c1
q
sdv
LYA
LYD
LYC
r1